Bemiddelingsvoorwaarden De Napolitaan

BEDRIJFSCONSTRUCTIE

Het aanbod van roerende raken op deze Website wordt niet verkocht door Websitehouder, maar door Verkoper. Bij aankoop van roerende zaken wordt daarom een contract gesloten tussen Koper en Verkoper. Websitehouder is dus zelf geen partij bij deze verkoopovereenkomst.

Indien Verkoper gevestigd is in een land van de Europese Unie (EU), Noorwegen, Liechtenstein of IJsland is de Europese richtlijn Kopen op Afstand van toepassing. In deze richtlijn staan onder andere de volgende rechten en garanties:

 • Verkoper dient Koper informatie betreffende belastingen, betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst duidelijk en schriftelijk te geven.
 • Koper ontvangt bestelling binnen 30 dagen, tenzij met Verkoper een andere termijn is afgesproken. Is betreffende roerende zaak niet (meer) leverbaar, dan dient Verkoper Koper hiervan op de hoogte te stellen. Eventuele (aan)betalingen dienen binnen dertig dagen teruggestort te worden, tenzij Verkoper een vergelijkbare roerende zaak levert.
 • Koper heeft een herroepingsrecht, inhoudende dat Koper minimaal veertien dagen zonder opgave van redenen de koop terug kan draaien. Voorwaarde hierbij is dat de roerende zaak ongebruikt is en dat de originele verpakking onbeschadigd is. Eventueel gemaakte verzendkosten komen voor rekening van Koper. Eventuele (aan)betalingen dienen binnen dertig dagen teruggestort te worden.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Rechten Koper

Artikel 3 – Aard van de bemiddelingsdienst

Artikel 4 – Betaling

Artikel 5 – Klachtenregeling

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Website:                       Www.denapolitaan.nl, daaronder mede verstaan alle bijbehorende subdomeinen.

Websitehouder:       De onderneming De Napolitaan, gevestigd aan Julianaweg 200-unit 1 te Volendam en geregistreerd bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 73441252.

Koper:                          Degene die een aankoop doet op bovengenoemde website.

Verkoper:                   De onderneming die, hetzij als producent, hetzij als handelaar, roerende zaken verkoopt aan Koper.

 

Artikel 2 – Rechten Koper

Indien Verkoper gevestigd is in een land van de Europese Unie (EU), Noorwegen, Liechtenstein of IJsland is de Europese richtlijn Kopen op Afstand van toepassing. In deze richtlijn staan onder andere de volgende rechten en garanties:

 1. Verkoper dient Koper informatie betreffende belastingen, betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst duidelijk en schriftelijk te geven.
 2. Koper ontvangt bestelling binnen 30 dagen, tenzij met Verkoper een andere termijn is afgesproken. Is betreffende roerende zaak niet (meer) leverbaar, dan dient Verkoper Koper hiervan op de hoogte te stellen. Eventuele (aan)betalingen dienen binnen dertig dagen teruggestort te worden, tenzij Verkoper een vergelijkbare roerende zaak levert.
 3. Koper heeft een herroepingsrecht, inhoudende dat Koper minimaal veertien dagen zonder opgave van redenen de koop terug kan draaien. Voorwaarde hierbij is dat de roerende zaak ongebruikt is en dat de originele verpakking onbeschadigd is. Eventueel gemaakte verzendkosten komen voor rekening van Koper. Eventuele (aan)betalingen dienen binnen dertig dagen teruggestort te worden.

Artikel 3 – Aard van de bemiddelingsdienst

 1. Het aanbod van roerende raken op Website wordt niet verkocht door Websitehouder, maar door Verkoper. Bij aankoop van roerende zaken wordt daarom een contract gesloten tussen Koper en Verkoper. Websitehouder is dus zelf geen partij bij deze verkoopovereenkomst.
 2. Via de Website worden bij derden, die al dan niet gevestigd in de Europese Unie, bepaalde roerende zaken gekocht.
 3. De dienst die Websitehouder levert is een bemiddelingsdienst die wordt geleverd aan een derde. Bij bestelling van een roerende zaak via de Website, is Websitehouder gemachtigd als bemiddelaar, in naam van Koper en voor rekening van Koper, op te treden en de roerende zaak te bestellen bij de daadwerkelijke Verkoper van de betreffende roerende zaak.
 4. Indien daadwerkelijke Verkoper gevestigd is buiten Nederland en hierdoor de betreffende roerende zaak ingevoerd dient te worden, geschiedt dit onder naam van Koper. Bijkomende kosten, zoals invoer-btw en (douane)inklaringskosten komen voor rekening van Koper.

Artikel 4 – Betaling

 1. De afwikkeling van de betaling van het aangekochte product verloopt via Websitehouder. Websitehouder draagt tevens zorg voor (door)betaling aan de daadwerkelijke Verkoper.
 2. Het is mogelijk dat de op de Website vermelde prijzen verschillen van de bedragen die Websitehouder (door)betaalt aan de daadwerkelijke Verkoper. Het kan voorkomen dat Verkoper in de gelegenheid wordt gesteld het product, nadat het is aangeschaft door Koper, voor een lager bedrag in te kopen. Het verschil tussen het door Koper betaalde bedrag en het aan de daadwerkelijke Verkoper betaalde bedrag wordt in deze gevallen beschouwd als vergoeding voor de door Websitehouder geleverde bemiddelingsdienst aan de derde.

Artikel 5 – Klachtenregeling

 1. In het geval dat bij Koper ontevredenheid heerst over de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de (bemiddelings)overeenkomst, kan dit aan Websitehouder kenbaar gemaakt worden via de contactgegevens die vermeld staan op de Website. Elke melding die door Koper gemaakt wordt, wordt door Websitehouder met de meeste zorg en zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Websitehouder zal ten hoogste veertien dagen na ontvangst van de melding een inhoudelijke reactie geven aan Koper.
 2. Koper kan zich bij ontevredenheid over de in lid 1 van dit artikel genoemde procedure wenden tot de geschillencommissie van het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).